Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#91173 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 1778 ms 23804 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 2022-09-06 9:18:35
#146021 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 1907 ms 39420 K C++ 17 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2024-04-16 8:28:57
#110454 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2236 ms 31676 K C++ 11 / 1 K Hồ Hữu Tây 2022-12-14 13:02:02
#110457 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2236 ms 31616 K C++ / 1 K Nguyễn Quốc Đạt 2022-12-14 13:10:57
#82110 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2265 ms 31808 K C++ 17 / 2 K Phạm Huỳnh Long Vũ 2022-04-17 14:45:15
#111220 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2293 ms 39512 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Công Trường An 2022-12-16 14:15:02
#19396 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2311 ms 27944 K C++ 17 / 3 K tacongnam 2020-12-07 1:49:19
#85228 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2522 ms 23900 K C++ 11 / 2 K Hades 2022-06-08 14:40:13
#91896 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 2727 ms 31796 K C++ 17 (Clang) / 1 K hihi 2022-09-16 8:27:51
#99255 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 4702 ms 32148 K C++ 11 / 1 K Cao Chí Hiếu 2022-11-08 3:27:16
#18195 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5539 ms 66928 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-12-01 8:46:40
#18261 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5596 ms 78700 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-12-01 14:31:55
#18273 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5597 ms 70824 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Hải Phong 2020-12-01 15:13:32
#63710 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5742 ms 70816 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Tài Phú 2021-12-16 8:14:24
#18275 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5853 ms 78628 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-12-01 15:27:47
#147547 #1380. PAVESEQ - Trung bình không nhỏ hơn P Accepted 100 5924 ms 51980 K C++ 17 (Clang) / 2 K Wheatley Minci 2024-04-29 16:18:49


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: