Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#142404 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1119 ms 109028 K C++ 17 / 4 K Mahiro Oyama 2024-03-21 14:04:00
#44331 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 280 ms 59744 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-17 5:34:21
#24186 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1598 ms 216064 K C++ 11 / 2 K ziwok 2020-12-28 2:14:37
#117998 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1060 ms 110432 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Đình Tài 2023-02-04 9:12:37
#41700 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 216 ms 54400 K C++ 17 / 2 K vuvanhung 2021-07-07 21:38:14
#17833 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 151 ms 59848 K C++ 14 / 2 K always tle 2020-11-29 12:31:50
#24195 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 751 ms 216448 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2020-12-28 6:56:18
#64730 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 206 ms 60284 K C++ 14 / 2 K Khổng Ngọc Anh 2021-12-17 14:14:53
#77864 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 224 ms 54396 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Hoàng Quân 2022-03-18 11:54:22
#118335 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1815 ms 216024 K C++ 17 / 1 K Nguyen duc anh 2023-02-07 6:04:19
#120931 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 697 ms 122108 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Minh Trí 2023-12-28 14:36:55
#123658 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1068 ms 111100 K C++ / 1 K Ngô Văn Duy 2024-01-10 11:38:51
#4054 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 263 ms 43692 K C++ 11 / 1019 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-08 1:28:47
#115312 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1098 ms 111164 K C++ 17 / 915 B Mr_Nguyễn 2023-01-08 17:33:33
#64797 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1864 ms 218448 K C++ 14 / 889 B Mastercopycode 2021-12-18 1:09:25
#51437 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1835 ms 222520 K C++ 11 / 863 B mmmm 2021-10-15 10:46:56


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: