Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#18174 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 282 ms 54496 K C++ 14 / 835 B always tle 2020-12-01 6:19:41
#51437 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1835 ms 222520 K C++ 11 / 863 B mmmm 2021-10-15 10:46:56
#64797 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1864 ms 218448 K C++ 14 / 889 B Mastercopycode 2021-12-18 1:09:25
#115312 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1098 ms 111164 K C++ 17 / 915 B Mr_Nguyễn 2023-01-08 17:33:33
#4054 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 263 ms 43692 K C++ 11 / 1019 B Hà Văn Hoàng - THPT Chuyên Bình Long 2020-02-08 1:28:47
#118335 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1815 ms 216024 K C++ 17 / 1 K Nguyen duc anh 2023-02-07 6:04:19
#77864 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 224 ms 54396 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Hoàng Quân 2022-03-18 11:54:22
#64730 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 206 ms 60284 K C++ 14 / 2 K Khổng Ngọc Anh 2021-12-17 14:14:53
#24195 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 751 ms 216448 K C++ 17 / 2 K Nhanh 2020-12-28 6:56:18
#41696 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 306 ms 89600 K C++ 17 / 2 K vuvanhung 2021-07-07 20:54:57
#117998 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1060 ms 110432 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Đình Tài 2023-02-04 9:12:37
#24186 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 1598 ms 216064 K C++ 11 / 2 K ziwok 2020-12-28 2:14:37
#44331 #1518. BONUS - Phần thưởng Accepted 100 280 ms 59744 K C++ 11 (NOI) / 7 K Durex+_+ 2021-08-17 5:34:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: