Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#49482 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 899 ms 8568 K C++ 17 / 560 B VUTUANMINH 2021-09-30 5:38:49
#51112 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 929 ms 22268 K C++ 17 (Clang) / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-10-13 13:20:11
#58073 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4889 ms 11244 K C++ 17 / 824 B daotuanduy 2021-11-17 11:14:32
#61117 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4918 ms 11240 K C++ 14 / 366 B DEATH 2021-12-05 7:17:58
#67543 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4824 ms 22368 K C++ 14 / 429 B LAM DEP TRAI 2022-01-02 17:19:20
#67604 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4846 ms 22392 K C++ / 381 B Lil C 2022-01-03 8:40:46
#67606 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4787 ms 22240 K C++ 11 / 436 B ThMinh 2022-01-03 8:42:57
#67738 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 898 ms 11360 K C++ 17 / 458 B abcxyz 2022-01-03 16:05:52
#67822 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4756 ms 11320 K C++ / 395 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-04 5:35:02
#70967 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 911 ms 11260 K C++ 17 / 527 B hihihi1 2022-02-04 13:56:07
#82814 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 965 ms 11268 K C++ / 512 B Hương Giang 2022-05-03 6:53:26
#137987 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 880 ms 11352 K C++ 17 / 527 B Fan MU 2023-05-13 8:57:51
#149456 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4815 ms 11216 K C++ / 363 B Hoàng Văn Hưng 2023-09-16 8:19:10
#149461 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4779 ms 11252 K C++ / 370 B Đỗ Hoàng Anh 2023-09-16 8:28:08
#149494 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4946 ms 63356 K C++ 17 / 948 B dao thanh hai 2023-09-16 9:29:14


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: