Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127224 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 919 ms 11136 K Pascal / 319 B Duonggsimp 2024-01-24 8:11:03
#61117 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4918 ms 11240 K C++ 14 / 366 B DEATH 2021-12-05 7:17:58
#67604 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4846 ms 22392 K C++ / 381 B Lil C 2022-01-03 8:40:46
#67822 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4756 ms 11320 K C++ / 395 B Không Tên Không Tuổi 2022-01-04 5:35:02
#67543 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4824 ms 22368 K C++ 14 / 429 B LAM DEP TRAI 2022-01-02 17:19:20
#67606 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4787 ms 22240 K C++ 11 / 436 B ThMinh 2022-01-03 8:42:57
#67738 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 898 ms 11360 K C++ 17 / 458 B abcxyz 2022-01-03 16:05:52
#149807 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 848 ms 8660 K C++ 17 (Clang) / 465 B Thủy Ngọc Quốc 2024-05-12 10:56:34
#120225 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4797 ms 11204 K C++ / 466 B ohnyoo 2023-12-25 7:49:19
#120215 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4793 ms 11260 K C++ 14 / 469 B Absenter 2023-12-25 7:21:16
#58074 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 942 ms 11372 K C++ 17 / 492 B daotuanduy 2021-11-17 11:16:00
#131551 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 514 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 506 B Le Hai Minh 2024-02-12 10:30:13
#120221 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 920 ms 22268 K C++ / 509 B asdda 2023-12-25 7:36:55
#82814 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 965 ms 11268 K C++ / 512 B Hương Giang 2022-05-03 6:53:26
#70967 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 911 ms 11260 K C++ 17 / 527 B hihihi1 2022-02-04 13:56:07
#125022 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 889 ms 19488 K C++ 17 / 532 B Quốc Hưng 2024-01-17 1:25:18
#49482 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 899 ms 8568 K C++ 17 / 560 B VUTUANMINH 2021-09-30 5:38:49
#133136 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 905 ms 8572 K C++ 11 / 635 B mine self 2024-02-16 17:15:43
#155207 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 4831 ms 11328 K C++ 17 / 650 B www 2024-06-21 6:53:19
#121646 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 876 ms 11340 K C++ 14 / 794 B tuanm 2024-01-03 7:58:08
#155212 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 911 ms 11260 K C++ 17 / 899 B wwww 2024-06-21 7:08:34
#121642 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 893 ms 11320 K C++ / 1005 B Nguyễn Trí Quang 2024-01-03 7:54:52
#121660 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 902 ms 11260 K C++ 11 / 1 K VDoan 2024-01-03 8:48:06
#51112 #254. GAME - Trời cho Accepted 100 929 ms 22268 K C++ 17 (Clang) / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-10-13 13:20:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: