Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#56881 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 20 ms 356 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2021-11-12 9:51:40
#6388 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 24 ms 272 K Pascal / 1 K Trùm CUỐI 2020-04-27 17:53:45
#57574 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 27 ms 496 K C++ 11 / 5 K hihihi1 2021-11-15 11:55:10
#121284 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 30 ms 440 K C++ 17 / 2 K Tập code 2023-12-31 14:15:36
#9610 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 38 ms 476 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-10 9:50:55
#59228 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 40 ms 512 K C++ 11 / 1 K Nguyễn Thu Hà 2021-11-23 18:25:32
#103645 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 40 ms 800 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2022-11-22 9:12:30
#144716 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 47 ms 528 K C++ 17 (Clang) / 991 B Trần Hoàng Đạt 2024-04-08 3:13:52
#59275 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 54 ms 508 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2021-11-24 7:14:57
#144704 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 55 ms 2940 K C++ 17 (Clang) / 1 K Trần Huy Hoàng 2024-04-08 3:05:44
#144720 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 59 ms 2904 K C++ 17 / 1 K Mai Nguyen 2024-04-08 3:17:29
#144727 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 61 ms 2944 K C++ 17 / 1 K Tuyết Mai 2024-04-08 3:19:15
#145297 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 68 ms 5264 K C++ 17 / 2 K KoMaSan 2024-04-13 2:55:17
#58632 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 185 ms 508 K C++ 17 / 1 K Trần Quang Minh 2021-11-21 5:14:57
#145280 #545. EULERPATH – Đường đi Euler Accepted 100 187 ms 24060 K C++ 17 / 2 K nhu quynh 2024-04-12 16:55:11


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: