Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139617 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 190 ms 7272 K C++ 14 / 1 K gnhmhp 2023-05-29 7:31:56
#105744 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 190 ms 4452 K C++ 17 / 3 K mhnopro 2022-11-28 13:18:16
#138012 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 190 ms 4448 K C++ 17 / 3 K R 2023-05-13 9:12:14
#71734 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 267 ms 13564 K C++ 14 / 3 K ttnl1128 2022-02-10 3:15:09
#84913 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 272 ms 13552 K C++ 17 / 2 K Lê Tùng Sơn 2022-06-01 8:15:37
#84511 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 276 ms 13564 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2022-05-23 7:16:54
#120646 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 427 ms 17120 K C++ 14 / 2 K always tle 2023-02-14 0:46:05
#78327 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 492 ms 17104 K C++ 17 (Clang) / 2 K hafo 2022-03-21 14:31:58
#69889 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 519 ms 17860 K C++ 11 / 2 K Nguyễn Thu Hà 2022-01-20 2:07:40
#71738 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 526 ms 23780 K C++ / 3 K Wai 2022-02-10 3:34:41
#57583 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 537 ms 13984 K C++ 11 / 2 K hihihi1 2021-11-15 11:57:37
#12794 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 538 ms 13924 K C++ 14 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2020-10-29 8:25:54
#71796 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 542 ms 21348 K C++ 11 / 2 K hsos1r 2022-02-10 8:51:43
#12791 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 544 ms 13952 K C++ 14 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-29 8:21:07
#69894 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 568 ms 14024 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Trần Khánh Linh 2022-01-20 3:09:16
#12541 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 596 ms 18020 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2020-10-29 1:01:36
#71728 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 606 ms 23804 K C++ 17 / 2 K huu duc 2022-02-10 3:03:25
#71726 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 638 ms 29376 K C++ 17 / 3 K kain 2022-02-10 3:02:36
#71718 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 730 ms 43352 K C++ 11 / 3 K nguyen bang anh 2022-02-10 2:21:01
#116534 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 806 ms 16128 K C++ 17 / 4 K tran le minh nhat 2023-01-28 2:05:43
#116532 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 830 ms 54912 K C++ 17 / 3 K acc spam 2023-01-28 1:55:33
#71721 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 1031 ms 20196 K C++ 14 / 2 K acyme_nom 2022-02-10 2:32:17
#48443 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 1197 ms 16192 K C++ 17 / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-09-20 18:20:33
#41544 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 1217 ms 20468 K C++ 17 / 2 K DD 2021-07-07 9:02:57
#116531 #568. RMOVE - Di chuyển robot Accepted 100 3858 ms 35288 K C++ 11 / 2 K Trần Quang Trường 2023-01-28 1:50:45


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: