Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#139337 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 106 ms 1268 K C++ 14 / 4 K R 2023-05-25 6:46:27
#72345 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 139 ms 1216 K C++ 17 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:41:25
#70955 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 117 ms 1232 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2022-02-04 13:50:42
#70907 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 146 ms 1024 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-01-28 5:39:18
#110379 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 361 ms 1152 K C++ 17 / 3 K Phạm Nam Khánh 2022-12-14 3:58:35
#122414 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 75 ms 452 K C++ 17 / 2 K nguyennhatlam 2023-02-21 9:45:47
#122424 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 70 ms 352 K C++ 17 (Clang) / 2 K hoangheovn 2023-02-21 9:49:56
#122430 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 370 ms 1248 K C++ 17 / 1 K quynh 2023-02-21 9:58:33
#122459 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 332 ms 1164 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Khắc Trung 2023-02-21 10:47:14
#122440 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1439 ms 1148 K C++ / 1 K GIAP 2023-02-21 10:04:14
#122310 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 382 ms 1148 K C++ 17 / 1 K Võ Ngọc Sinh 2023-02-21 2:48:01
#122390 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 333 ms 1148 K C++ 17 / 1007 B Phan Mạnh Hùng 2023-02-21 9:08:57
#74570 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 439 ms 1148 K C++ 11 / 974 B Xuân 2022-02-19 4:32:17
#110378 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 350 ms 1152 K C++ 17 / 949 B duong3982 2022-12-14 3:57:44
#122428 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 346 ms 1148 K C++ 17 / 927 B Mai Nguyen 2023-02-21 9:57:10
#85655 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 350 ms 736 K C++ / 841 B hm123 2022-06-14 2:15:52
#71685 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1550 ms 1124 K C++ / 756 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-09 15:16:28
#71167 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1454 ms 1140 K C++ 14 / 742 B DEATH 2022-02-07 9:01:36
#122410 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1433 ms 1148 K C++ / 713 B tnkhuyen 2023-02-21 9:42:05
#68279 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1460 ms 1116 K C++ 14 / 554 B . 2022-01-06 16:08:44
#122401 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1441 ms 732 K C++ 17 / 552 B Tuyết Mai 2023-02-21 9:23:16
#122409 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 386 ms 1944 K C++ / 539 B Nguyen Gia Huy 2023-02-21 9:42:04
#122403 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 376 ms 1916 K C++ / 518 B Trần Huy Hoàng 2023-02-21 9:29:36
#72983 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 319 ms 992 K Pascal / 485 B BH 2022-02-14 5:10:33
#122413 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1439 ms 2012 K C++ 17 (Clang) / 452 B Bùi Cường Quốc 2023-02-21 9:44:57
#122425 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1437 ms 1916 K C++ 14 / 441 B Việt Nhân 2023-02-21 9:50:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: