Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#133562 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 2096 ms 46212 K Python 3 / 369 B Mai Khúc Việt Thành 2024-02-17 8:24:01
#110372 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 379 ms 1248 K C++ 17 / 667 B duong3982 2022-12-14 3:43:11
#70955 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 117 ms 1232 K C++ 11 / 4 K hihihi1 2022-02-04 13:50:42
#72345 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 139 ms 1216 K C++ 17 / 4 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:41:25
#110379 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 361 ms 1152 K C++ 17 / 3 K Phạm Nam Khánh 2022-12-14 3:58:35
#94746 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 404 ms 1152 K C++ 11 (NOI) / 733 B Durex+_+ 2022-10-14 17:12:36
#74570 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 439 ms 1148 K C++ 11 / 974 B Xuân 2022-02-19 4:32:17
#71167 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1454 ms 1140 K C++ 14 / 742 B DEATH 2022-02-07 9:01:36
#71685 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1550 ms 1124 K C++ / 756 B Không Tên Không Tuổi 2022-02-09 15:16:28
#68279 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1460 ms 1116 K C++ 14 / 554 B . 2022-01-06 16:08:44
#72983 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 319 ms 992 K Pascal / 485 B BH 2022-02-14 5:10:33
#152284 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1457 ms 856 K C++ 17 / 684 B Đặng Hải Long 2024-05-26 15:22:19
#124562 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1472 ms 852 K C++ 11 / 673 B kính cận 2024-01-15 8:47:30
#151584 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1424 ms 808 K C++ 17 / 675 B vu chi 2024-05-21 15:48:19
#124731 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1499 ms 784 K C++ 17 / 801 B Đài Nguyễn 2024-01-16 8:06:12
#124679 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 1449 ms 784 K C++ 14 / 955 B hutao haha 2024-01-16 3:56:54
#84721 #888. MAYUI - Máy ủi Accepted 100 460 ms 764 K C++ / 825 B hm123 2022-05-26 14:41:46


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: