Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1474 FAIRGAME 0 10 0.00%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1471 WOOD - Căt gỗ 2 24 8.33%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
1468 LOTTERY - Xổ số 3 45 6.67%
1467 SIMULATION - Mô phỏng 3 49 6.12%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
1465 POLICE 1 2 50.00%
1464 ROAD 3 14 21.43%
1463 WISHES - Tổng ước 9 34 26.47%
1462 CITIES 11 40 27.50%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1460 FILL 49 149 32.89%
1459 TASKSELECT - Làm đề thi 17 43 39.53%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1456 RESORT - Khu nghỉ dưỡng 4 9 44.44%
1455 RMOVING - Di chuyển robot 1 10 10.00%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 54 12.96%
1453 TREE - Truy vấn trên cây 10 30 33.33%
1452 SUPERSEQ 6 14 42.86%
1451 KDIV - Chia hết 6 11 54.55%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1449 QSEQ - Truy vấn trên dãy 11 59 18.64%