Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
1431 AMT - Trộm ATM 41 257 15.95%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 53 233 22.75%
1369 BIC - Đua xe đạp 20 220 9.09%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 20 216 9.26%
1404 SEQMX 7 162 4.32%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1460 FILL 49 149 32.89%
1466 EVENSUB - Even subsequences 33 145 22.76%
1409 TABLE 16 133 12.03%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1433 PATHS - Đường đi 4 116 3.45%
1437 PROTEST - Bò biểu tình 20 110 18.18%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
1469 DOMINO 54 89 60.67%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
1406 SDINO 9 85 10.59%
1343 RESTRUCT - Tái cấu trúc 25 83 30.12%
1357 TRIP2015 19 82 23.17%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 12 76 15.79%
1361 SUBSTR - Xâu con chung dài nhất 15 73 20.55%