Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
608 SQUARE 6 65 9.23%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 4 4 100.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%