Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1075 VOI - CUỘC THI LẬP TRÌNH 12 46 26.09%
1074 COLORGRAPH - MÀU TRÊN CÂY 6 16 37.50%
1073 FLOWER - DI CHUYỂN CHẬU HOA 4 29 13.79%
1072 LANDS - Xâm chiếm lãnh thổ 4 8 50.00%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%
1070 FASTTYPE - Cuộc đua gõ văn bản 8 16 50.00%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1065 TEAWORLD - Vương quốc trà sữa 12 30 40.00%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1063 ARRANGE - Chuyển sỏi 7 47 14.89%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
1061 GIFTS - Phát quà 39 113 34.51%