Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
970 SKIING - Trượt tuyết 1 28 3.57%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 0 6 0.00%
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%