Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2102 SUM2D 0 0 -
2103 TRANSFORM 0 0 -
2104 WEALTHY 0 0 -
2105 BALL 1 1 100.00%
2106 CLIS 0 0 -
2107 DICE 1 2 50.00%
2108 HTAB 0 1 0.00%
2109 LAMP 0 1 0.00%
2110 GEMS 0 2 0.00%
2111 LEASTTURN 0 0 -
2112 PAINTAB 0 0 -
2113 RECRUIT 0 0 -
2114 TRAVEL 0 0 -
2115 SEATING 1 2 50.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2118 SOI 0 0 -
2119 SPEED 0 0 -
2120 MOWLAWN 2 14 14.29%
2121 PENGUINS 0 0 -
2122 ROADS 8 58 13.79%
2123 SQGARDEN 0 0 -
2124 TREASURE 0 0 -
2125 A007 2 4 50.00%
2126 GAME 2 8 25.00%