Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2170 SORTSUB 0 5 0.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
903 ORE - Khai thác quặng 2 5 40.00%
1161 TIGERSUGER - Sữa tươi đường hổ 0 5 0.00%
5004 TICHUOC 4 5 80.00%
1421 TURTLE - Cụ rùa 3 5 60.00%
2191 BLOCKGAME 0 5 0.00%
657 DPD1 3 5 60.00%
2207 RATIONAL 0 5 0.00%
2208 SHUFFLE 0 5 0.00%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2235 CHUBACSI 0 5 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 5 0.00%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 5 0.00%
2014 NAW 0 5 0.00%
2275 TILING 0 5 0.00%
2281 CHESS 2 5 40.00%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1280 KID 2 4 50.00%
2305 CANVAS 0 4 0.00%
2317 FLAGS 0 4 0.00%
1554 DECOR - Trang trí cây thông 1 4 25.00%
1044 COMMUTE - Hàm giao hoán 3 4 75.00%
2086 DIAMOND 0 4 0.00%
2087 ELEPHANT 0 4 0.00%