Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1320 STOVE 1 3 33.33%
1577 GROUP - Chia nhóm 1 3 33.33%
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1338 INVITE - MỜI XEM PHIM 3 3 100.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
1095 SODUKU 0 3 0.00%
2138 MINLEX2 2 3 66.67%
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
880 ACM 2 3 66.67%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
2168 FISHING 0 3 0.00%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2011 NUMERE 0 3 0.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%