Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2159 PHOTO 1 3 33.33%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
885 INCPATH 2 3 66.67%
2168 FISHING 0 3 0.00%
891 DIST2 - Khoảng cách 2D 1 3 33.33%
1403 SKMIN 2 3 66.67%
1417 DECOR - Hệ thống đèn màu 3 3 100.00%
1424 FOODS - Ẩm thực 3 3 100.00%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
1457 PARTITION - Chia đoạn 3 3 100.00%
1207 ORALTEST - Kiểm tra miệng 1 3 33.33%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2011 NUMERE 0 3 0.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
2039 BILA 3 3 100.00%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
2301 MATRIX 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
1282 FLIP - Đảo bit 2 2 100.00%
2316 DICE 1 2 50.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
2082 TETHOLIDAY 2 2 100.00%