Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2304 SILKROAD 0 0 -
1281 SLIS 0 8 0.00%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
2306 HAINAO 0 0 -
2051 EGROUP 0 3 0.00%
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
2310 APALIN 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
2312 DOFF 0 0 -
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2058 ARBORE 0 0 -
2314 PALINCROSS 0 0 -
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2317 FLAGS 0 0 -
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2318 HATDE 0 0 -
1551 GIFT11 - Món quà của Thức 0 7 0.00%