Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2074 BUFFALO 0 0 -
2076 DICTIONARY 0 0 -
2078 FENCE 0 1 0.00%
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
2080 IMGAME 0 0 -
2081 JUSTINBIEBER 0 0 -
1314 INFORNO 0 7 0.00%
2083 AUTOMATON 0 0 -
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
36 HY029 0 1 0.00%
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
2086 DIAMOND 0 0 -
2087 ELEPHANT 0 0 -
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
2090 AMUSING 0 0 -
2346 DICE 0 9 0.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
2091 BIT1 0 0 -
2092 COUNTTREE 0 0 -
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
2093 DIFFERENCE 0 0 -