Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 34 52 65.38%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 153 22.22%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 64 53.13%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 75 46.67%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 63 57.14%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
812 POLE - Cột điện 36 92 39.13%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 36 52 69.23%
640 TINHTONG 36 54 66.67%
5011 INVERT - Số đảo ngược 36 52 69.23%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 85 43.53%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 37 105 35.24%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 37 134 27.61%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%