Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 40 85 47.06%
1356 WATERFILL - Tràn nước 40 135 29.63%
85 CANCHI - Tên của năm âm lịch 40 65 61.54%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 40 55 72.73%
213 ARCHERY - Bắn cung 40 96 41.67%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 57 71.93%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 41 68 60.29%
483 DPRUNNING – Tập chạy 41 114 35.96%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 141 29.08%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 42 61 68.85%
1064 MINSUM - Biến đổi số 42 179 23.46%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 208 20.19%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 42 96 43.75%
1219 REMAINDER - Số dư 42 281 14.95%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 42 51 82.35%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 43 96 44.79%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 43 142 30.28%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 43 70 61.43%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 44 155 28.39%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 44 150 29.33%