Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 99 325 30.46%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 53 94 56.38%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 67 192 34.90%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 47 76 61.84%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 43 133 32.33%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 63 108 58.33%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 50 220 22.73%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 42 63 66.67%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 34 93 36.56%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 76 175 43.43%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 166 312 53.21%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 98 222 44.14%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 28 61 45.90%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
477 DPKESACH – Giá sách 22 56 39.29%