Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 24 66 36.36%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 24 62 38.71%
525 QSUMRECT– Truy vấn tổng trên bảng số 8 16 50.00%
524 QMAXSUMSS - Truy vấn tổng đoạn con lớn nhất 22 95 23.16%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
522 ITBRCKTS - Truy vấn dãy ngoặc Version 1 15 29 51.72%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 5 11 45.45%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 27 71 38.03%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 105 34.29%
512 BITQSUM – Truy vấn tổng đoạn con 78 173 45.09%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 21 73 28.77%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 58 128 45.31%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 61 156 39.10%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 31 77 40.26%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 33 69 47.83%
504 GOLFYARD – Sân Golf 25 83 30.12%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 57 47.37%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 47 161 29.19%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 71 253 28.06%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 87 284 30.63%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 27 32 84.38%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 55 97 56.70%