Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2152 FPAINTING 4 9 44.44%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2155 TIED 0 0 -
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
2157 ILOCZYN 8 20 40.00%
2158 PERIMETER 1 13 7.69%
2159 PHOTO 1 3 33.33%
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
2164 BST 0 0 -
2165 MATCHES 0 0 -
2166 010101 2 8 25.00%
2167 AMAZING 0 25 0.00%
2168 FISHING 0 3 0.00%
2169 LANGUAGE 0 0 -
2170 SORTSUB 0 8 0.00%
2171 CHECKERS 0 1 0.00%
2172 COOKIES 0 0 -
2173 MAGICAL3 0 0 -
2174 PALIN 0 0 -
2175 PARITY 0 1 0.00%
2176 DICE 0 0 -