Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2163 BROCARD 0 2 0.00%
1154 PIPELINE - Ống dẫn dầu 0 2 0.00%
1163 WEDDING - Bánh phu thê 1 2 50.00%
1165 SINGER - Ca sỹ Lệ Quyên 0 2 0.00%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
1423 LIGHTING - Chiếu sáng 2 2 100.00%
1172 TIGERSUGAR2 - Lại sữa tươi đường hổ 0 2 0.00%
1429 PATROL - Tuần tra 0 2 0.00%
667 QUAYTRON 1 2 50.00%
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
2219 PALIND 2 2 100.00%
2231 MAXSUM 0 2 0.00%
1465 POLICE 1 2 50.00%
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2015 BCL 0 2 0.00%
2278 DFS 0 2 0.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%