Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 54 12.96%
608 SQUARE 6 65 9.23%
631 SQUARE 10 15 66.67%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
5151 SQUARESEQ 22 34 64.71%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
1397 SSEQ 0.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
574 STABLE - Ổn định 24 33 72.73%
2184 STAIR 0 1 0.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 48 200 24.00%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
2129 STEP 0 0 -
1442 STEP - Điệu nhảy 11 37 29.73%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 46 75 61.33%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 41 62 66.13%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 38 142 26.76%