Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 2 0.00%
2086 DIAMOND 0 0 -
2087 ELEPHANT 0 0 -
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
2089 WORDPOW 0 12 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0 1 0.00%
2090 AMUSING 0 0 -
2346 DICE 0 9 0.00%
1579 MAFIA 0 2 0.00%
2091 BIT1 0 0 -
2092 COUNTTREE 0 0 -
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
2093 DIFFERENCE 0 0 -
2094 ENCODING 0 0 -
1327 SEQM - Dãy tăng M 0 13 0.00%
2095 FONTAN 0 0 -
2096 GARDEN 0 0 -
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2097 HRPA 0 0 -
1330 RANKING - Xếp hạng 0 3 0.00%
2098 SUMXOREZ 0 0 -
2099 TROJKE 0 0 -