Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2019 BILLBOARD8 1 10 10.00%
2020 CTRAVEL 1 8 12.50%
1254 CNTRECT - Đếm hình chữ nhật 1 25 4.00%
2022 EXPLORATION 1 5 20.00%
2279 HOUSE 1 2 50.00%
2025 HURDLES - Chướng ngại vật 1 5 20.00%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1261 GAME 1 3 33.33%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
2293 INDUSTRIALSPY 1 1 100.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
2038 AGGRESSIVE COWS 1 6 16.67%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 3 33.33%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
2303 SEQ 1 5 20.00%
2304 SILKROAD 0 2 0.00%
1281 SLIS 0 10 0.00%