Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 49 184 26.63%
5148 Traveling - Du lịch 50 104 48.08%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 50 137 36.50%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 50 93 53.76%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 148 34.46%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 51 254 20.08%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 51 227 22.47%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 51 95 53.68%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 52 101 51.49%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 53 113 46.90%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
614 ELECTRIC 53 201 26.37%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 53 66 80.30%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 53 83 63.86%