Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 40 114 35.09%
213 ARCHERY - Bắn cung 40 96 41.67%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 133 30.08%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 40 147 27.21%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 40 118 33.90%
1061 GIFTS - Phát quà 41 119 34.45%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%
610 LINETRIP 41 103 39.81%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 41 73 56.16%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 41 54 75.93%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 41 76 53.95%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 41 66 62.12%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 41 64 64.06%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 41 82 50.00%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 42 92 45.65%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 42 76 55.26%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 42 66 63.64%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
364 AWARDS - Trao giải 42 106 39.62%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 127 33.07%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 42 98 42.86%
22 HY015 - Nhìn ra biển 43 135 31.85%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 43 91 47.25%