Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 139 10.79%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 73 141 51.77%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 52 141 36.88%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 41 142 28.87%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 58 142 40.85%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 144 19.44%
899 SOCOLATE - Mua Sô-cô-la 18 144 12.50%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 40 144 27.78%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 53 146 36.30%
309 TTDTICH – Diện tích 60 147 40.82%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 65 147 44.22%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 79 148 53.38%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 148 21.62%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 51 149 34.23%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 21 149 14.09%
1460 FILL 49 149 32.89%
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 62 149 41.61%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 41 150 27.33%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 109 150 72.67%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 44 150 29.33%