Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 98 242 40.50%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 63 103 61.17%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 53 136 38.97%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 102 169 60.36%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 56 201 27.86%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 62 72.58%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 64 155 41.29%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 127 222 57.21%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 80 184 43.48%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 14 19 73.68%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
484 SPLITSTR – Tách xâu 32 111 28.83%
483 DPRUNNING – Tập chạy 41 114 35.96%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 29 83 34.94%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 28 64.29%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 20 33 60.61%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 29 130 22.31%
477 DPKESACH – Giá sách 31 84 36.90%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 104 22.12%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 29 43 67.44%
474 DPMARKET – Hội trợ 99 308 32.14%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 25 52.00%