Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2177 KANGAROO 0 3 0.00%
2178 KBASE 0 2 0.00%
2179 OLYMPICS 0 2 0.00%
2180 TRIP 0 4 0.00%
2181 GREETINGS 0 2 0.00%
2182 LAWRENCE 13 27 48.15%
2183 PIFIVE 0 2 0.00%
2184 STAIR 0 2 0.00%
2185 TEAM 0 2 0.00%
2186 AUTOCORRECT 0 2 0.00%
2187 PLAYNUM 0 2 0.00%
2188 RAFFLE 0 2 0.00%
2189 TWODOGS 0 3 0.00%
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
2191 BLOCKGAME 0 5 0.00%
2192 CATDOG 0 3 0.00%
2193 HILBERT 0 2 0.00%
2194 HOLE 0 2 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 2 0.00%
2196 SOF 0 2 0.00%
2197 BAKING 0 2 0.00%
2198 GEESE 0 2 0.00%
2199 MARATHON 0 2 0.00%
2200 SANDWICH 0 2 0.00%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%