Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 1 0.00%
2078 FENCE 0 1 0.00%
1567 HANOI - Tháp Hà Nội 0 1 0.00%
2079 HAPNUM 0 1 0.00%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0 1 0.00%
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
2105 BALL 1 1 100.00%
2108 HTAB 0 1 0.00%
2109 LAMP 0 1 0.00%
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
2142 BTN2 0 1 0.00%
876 CIRCUIT - Tụ điện 0 1 0.00%
2160 WORDPOW 0 1 0.00%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%
2171 CHECKERS 0 1 0.00%
2175 PARITY 0 1 0.00%