Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1105 MINE - Xây đập giữ vàng 18 151 11.92%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 51 151 33.77%
1214 DWLABYR - Mê cung 11 151 7.28%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 95 151 62.91%
1002 MINE - Đào vàng 28 151 18.54%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 75 153 49.02%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 101 153 66.01%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 71 154 46.10%
220 ROTATION - Xoay mảng 47 154 30.52%
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
598 MANGGT - Mạng giao thông 35 156 22.44%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 69 157 43.95%
464 FLASHMOB - Flash Mob 63 157 40.13%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 158 3.16%
207 SOLVE - Giải phương trình 54 158 34.18%
483 DPRUNNING – Tập chạy 53 160 33.13%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 51 164 31.10%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 65 165 39.39%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 91 166 54.82%