Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 22 36.36%
2119 SPEED 0 3 0.00%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 38 116 32.76%
10018 SPIDERCANDY 6 19 31.58%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1325 SPLITSEQ - Chia dãy 11 37 29.73%
484 SPLITSTR – Tách xâu 32 111 28.83%
1080 SPSEQ - Chia dãy 39 69 56.52%
572 SPY - Điệp viên 23 40 57.50%
2123 SQGARDEN 1 4 25.00%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 301 536 56.16%
1454 SQRMUL - Bội chính phương 7 59 11.86%
608 SQUARE 9 37 24.32%
631 SQUARE 12 17 70.59%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 86 278 30.94%
1397 SSEQ 0 2 0.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
574 STABLE - Ổn định 20 24 83.33%
2184 STAIR 0 2 0.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%