Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0 5 0.00%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 38 0.00%
2083 AUTOMATON 0 2 0.00%
2339 STDECOMP 0 28 0.00%
36 HY029 0 16 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0 5 0.00%
2084 BRACKETS 0 7 0.00%
37 HY030 0 17 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0 5 0.00%
38 HY031 0 12 0.00%
1574 WBRACKET - Dãy ngoặc không đúng 0 7 0.00%
2086 DIAMOND 0 4 0.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0 5 0.00%
2087 ELEPHANT 0 4 0.00%
2343 SUPERFB 0 13 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0 10 0.00%
2088 SIMPLEFACTOR 0 3 0.00%
2344 TURTLEPOOL 0 7 0.00%
41 HY034 0 10 0.00%
2089 WORDPOW 0 15 0.00%
42 HY035 0 11 0.00%
1578 HAEVY - Chuỗi Axit mạnh 0 5 0.00%
2090 AMUSING 0 3 0.00%
2346 DICE 0 11 0.00%
1579 MAFIA 0 7 0.00%