Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1332 DIFFUSE - Truyền tin 0 6 0.00%
2102 SUM2D 0 0 -
2103 TRANSFORM 0 0 -
2104 WEALTHY 0 0 -
825 BIRTHDAY - Sinh nhật 0 1 0.00%
2106 CLIS 0 0 -
2108 HTAB 0 1 0.00%
1341 FIVES - Bộ năm số 0 5 0.00%
2109 LAMP 0 1 0.00%
2110 GEMS 0 2 0.00%
2111 LEASTTURN 0 0 -
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 29 0.00%
2112 PAINTAB 0 0 -
2113 RECRUIT 0 0 -
2114 TRAVEL 0 0 -
2118 SOI 0 0 -
1095 SODUKU 0 3 0.00%
2119 SPEED 0 0 -
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
2121 PENGUINS 0 0 -
2123 SQGARDEN 0 0 -
2124 TREASURE 0 0 -
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
2127 PHOTO 0 0 -
2128 ROOKS 0 0 -