Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2114 TRAVEL 0 0 -
2118 SOI 0 0 -
1095 SODUKU 0 3 0.00%
2119 SPEED 0 0 -
1096 ROBOTS 0 33 0.00%
2121 PENGUINS 0 0 -
2123 SQGARDEN 0 0 -
2124 TREASURE 0 0 -
845 NOST - Không segment tree 0 1 0.00%
2127 PHOTO 0 0 -
2128 ROOKS 0 0 -
2129 STEP 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2132 STONES 0 0 -
2134 TELEFON 0 0 -
2136 BARONS 0 0 -
2137 GAMES 0 0 -
2140 TRIANGLE 0 0 -
2141 AIWAR 0 0 -
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
2142 BTN2 0 1 0.00%
2143 PATH 0 0 -
2144 READ 0 0 -
2145 SCANNER 0 0 -
1378 TMACHINE - Cỗ máy thời gian 0 24 0.00%