Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 53 118 44.92%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 53 78 67.95%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 53 250 21.20%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
5040 INSERT - Chèn xâu 53 62 85.48%
1469 DOMINO 53 88 60.23%
467 COVER - Mái che 53 150 35.33%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 53 112 47.32%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 54 167 32.34%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 54 204 26.47%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 54 105 51.43%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 55 105 52.38%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 55 95 57.89%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 55 134 41.04%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 55 272 20.22%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 56 88 63.64%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 56 177 31.64%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%