Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 43 54 79.63%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 43 58 74.14%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 43 80 53.75%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 44 98 44.90%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 44 204 21.57%
834 VECTOR - Véc tơ 44 78 56.41%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 44 66 66.67%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 44 87 50.57%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 45 226 19.91%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 45 71 63.38%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 45 139 32.37%
628 POTTERY 45 162 27.78%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
5040 INSERT - Chèn xâu 45 56 80.36%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 45 91 49.45%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 45 85 52.94%
636 MAXDIFF 46 68 67.65%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 46 84 54.76%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 46 98 46.94%
464 FLASHMOB - Flash Mob 46 117 39.32%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 46 195 23.59%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 47 68 69.12%
5036 DELSTR - Xóa xâu 47 63 74.60%