Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
426 DPLATGACH – Lát gạch 107 212 50.47%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 136 231 58.87%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 77 199 38.69%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 324 620 52.26%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 228 401 56.86%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 231 423 54.61%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 51 39.22%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
414 BIGSEQ - Dãy số 11 49 22.45%
413 MTSEQ - Dãy số 14 48 29.17%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 31 109 28.44%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 27 100 27.00%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 16 38 42.11%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 237 672 35.27%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 376 693 54.26%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 12 21 57.14%
402 PROJECTS - Dự án 235 456 51.54%