Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 41 68 60.29%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 50 81 61.73%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 21 47 44.68%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 21 54 38.89%
467 COVER - Mái che 63 188 33.51%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 32 56 57.14%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 43 70 61.43%
464 FLASHMOB - Flash Mob 55 140 39.29%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 28 28 100.00%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 37 55 67.27%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 57 71.93%
460 ARRAY - Dãy số 60 129 46.51%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 30 38 78.95%
458 HFNUMBER - Số có bạn 151 632 23.89%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 48 100 48.00%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 107 223 47.98%
455 FANUMBER - Số độc thân 146 642 22.74%
454 DEMSO - Đếm số 61 128 47.66%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 96 372 25.81%
452 DPSUBSTR3 – Xâu con giống nhau 13 32 40.63%
451 DPPAINT – Sơn nhà 65 114 57.02%
450 DPFIGHT – Giải đấu cờ vua 8 8 100.00%
449 DPSEQ2 – Trò chơi với dãy số 2 21 38 55.26%
448 DPLINES2 – Dàn văn bản 22 73 30.14%
447 DPCABLE – Nối cáp 82 174 47.13%