Tên đăng nhập

longkold

Họ và tên

Lê Quý Long

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-25 9:27:25

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500