Tên đăng nhập

Darklul

Họ và tên

sobad

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-10 17:22:32

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500