Tên đăng nhập

K25TIN17

Họ và tên

Nguyễn Thị Kiều Ngân

Email

nguyenthikieungan24082004@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-01-06 1:42:01

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500