Tên đăng nhập

rpkrpkrpk

Họ và tên

rpkrpkrpk

Email

nguyenducdung_hsgs2021@hus.edu.vn

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-02-23 13:30:58

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500