Tên đăng nhập

STL-39

Họ và tên

John Cena

Email

K25TIN10

Chữ ký cá nhân

Thai_Meo_f

Đăng ký lúc

2022-11-10 8:09:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500