Tên đăng nhập

Dinozz

Họ và tên

Khas Hay

Email

phcv623@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-10 15:41:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500