Tên đăng nhập

MinhHoang

Họ và tên

Nguyễn Minh Hoàng

Email

truongthitien1980@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-09 14:05:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500