Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#55655 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 1824 ms 444 K C++ / 821 B Nguyễn Quý Phong 2021-11-06 7:23:58
#127030 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 631 ms 8316 K C++ 17 / 2 K Meow 2023-03-14 8:22:02
#80135 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 572 ms 4324 K C++ 17 / 2 K Phạm Minh Quân 2022-04-01 9:05:36
#73117 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 563 ms 4288 K C++ 14 / 1 K minh2409 2022-02-14 9:27:34
#72235 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 93 ms 2816 K C++ 11 (NOI) / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:33:37
#59350 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 85 ms 2916 K C++ 17 / 2 K Pham Doan Tung 2021-11-24 15:07:17
#138105 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 57 ms 1356 K C++ 17 / 1 K Kiệt Lặc 2023-05-13 10:28:23
#97249 #10036. DEMUOC - Đếm ước (bản khó) Accepted 100 56 ms 1364 K C++ 17 / 1 K CSLOJ 2022-10-31 7:54:39


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: