Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#9130 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 10835 ms 31632 K C++ 11 / 2 K Trùm CUỐI 2020-10-05 2:09:31
#39416 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 11454 ms 24572 K C++ 14 / 1 K Lê Hải Sơn 2021-06-22 2:50:19
#102894 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 14704 ms 31836 K C++ 17 / 2 K NMD 2022-11-18 14:05:41
#102890 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 15004 ms 32004 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-11-18 14:00:56
#89189 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 15108 ms 38676 K C++ 17 / 2 K Newbie 2022-08-15 12:07:26
#56464 #1253. CNTSEQ - Số lượng dãy con Accepted 100 16293 ms 74648 K C++ 17 / 2 K S0me0ne 2021-11-10 3:19:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: