Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#74894 #1359. DGT Accepted 100 1427 ms 18500 K C++ 14 / 2 K always tle 2022-02-21 14:44:53
#72174 #1359. DGT Accepted 100 1897 ms 20696 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:28:39
#14318 #1359. DGT Accepted 100 1937 ms 20688 K C++ 17 / 2 K nhdandz 2020-11-11 10:32:29
#137748 #1359. DGT Accepted 100 2208 ms 89152 K C++ 17 / 1 K R 2023-05-11 14:56:56
#131761 #1359. DGT Accepted 100 2269 ms 89016 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Gia Bảo 2023-04-08 11:25:28
#76189 #1359. DGT Accepted 100 2307 ms 89064 K C++ 17 / 1 K abcxyz 2022-03-02 9:24:45
#76122 #1359. DGT Accepted 100 2341 ms 45112 K C++ 17 / 2 K asd 2022-03-02 2:22:20
#70466 #1359. DGT Accepted 100 2389 ms 81728 K C++ 14 / 2 K Võ Trường Thịnh 2022-01-24 5:06:44
#14436 #1359. DGT Accepted 100 2610 ms 86988 K C++ 14 / 2 K iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2020-11-11 14:36:21
#19951 #1359. DGT Accepted 100 2667 ms 44792 K C++ 14 / 2 K Trần Đình Đỗ Hải 2020-12-09 8:36:27
#20189 #1359. DGT Accepted 100 2762 ms 49260 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Đình Bắc 2020-12-10 3:55:31
#70461 #1359. DGT Accepted 100 2997 ms 91164 K C++ 14 / 2 K Shin 2022-01-24 4:46:07
#14444 #1359. DGT Accepted 100 3059 ms 88536 K C++ 14 / 3 K Nguyễn Hải Phong 2020-11-11 15:04:28
#19970 #1359. DGT Accepted 100 3116 ms 81256 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Văn A 2020-12-09 9:08:58
#14341 #1359. DGT Accepted 100 3124 ms 42856 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Huy Thái 2020-11-11 11:02:54
#14438 #1359. DGT Accepted 100 3179 ms 45392 K C++ 14 / 1 K Nguyễn Tân Nguyên 2020-11-11 14:38:31
#14998 #1359. DGT Accepted 100 3636 ms 88504 K C++ 14 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-11-13 13:42:51
#14418 #1359. DGT Accepted 100 3713 ms 88528 K C++ 17 / 1 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-11-11 14:03:36
#14419 #1359. DGT Accepted 100 3769 ms 88424 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-11-11 14:05:29
#38703 #1359. DGT Accepted 100 3838 ms 127580 K C++ 11 / 1 K Đặng Tiến Dũng 2021-06-11 0:51:35
#14300 #1359. DGT Accepted 100 3877 ms 205792 K C++ 14 / 971 B Trần Minh Sáng 2020-11-11 10:26:19
#70517 #1359. DGT Accepted 100 4099 ms 81384 K C++ 14 / 3 K Phạm Thanh Vinh 2022-01-24 14:26:24
#53239 #1359. DGT Accepted 100 4130 ms 81892 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-25 11:34:23
#14489 #1359. DGT Accepted 100 4246 ms 117780 K C++ 14 / 1 K Vi Hùng Đức 2020-11-11 16:59:57
#77043 #1359. DGT Accepted 100 4505 ms 94320 K C++ / 1 K pongtran 2022-03-10 15:08:58
#14344 #1359. DGT Accepted 100 4560 ms 78716 K C++ 14 / 1 K Nguyen Van Thang 2020-11-11 11:07:55
#70483 #1359. DGT Accepted 100 4630 ms 93800 K C++ 17 / 2 K Vương Gia Bảo 2022-01-24 8:27:04
#14337 #1359. DGT Accepted 100 4788 ms 117864 K C++ 14 / 3 K Bùi Huy Dược 2020-11-11 10:56:24
#14445 #1359. DGT Accepted 100 5443 ms 166844 K C++ 14 / 974 B Hà Hoàng Hiệp 2020-11-11 15:12:17


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: