Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44884 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 108 ms 472 K C++ / 2 K Congratulation 2021-08-23 2:27:43
#21338 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 109 ms 440 K C++ 17 / 961 B Phạm Thế Phong 2020-12-12 10:16:48
#44883 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 110 ms 444 K C++ 14 / 1014 B Do Xuan Hoang 2021-08-23 2:23:24
#44879 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 113 ms 484 K C++ 14 / 835 B NGuyen Duc Thien 2021-08-23 2:15:59
#58944 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 117 ms 444 K C++ 14 / 706 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-23 1:05:54
#64837 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 117 ms 488 K C++ 17 / 1 K asd 2021-12-18 3:39:34
#44892 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 122 ms 480 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 2:48:36
#70749 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 124 ms 384 K C++ 11 / 958 B Irelia 2022-01-26 12:26:49
#22865 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 130 ms 392 K C++ / 647 B Trương Thiên Lộc 2020-12-18 9:42:11
#22778 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 132 ms 388 K C++ / 564 B Nguyễn Phan Đức Khải 2020-12-18 8:56:53
#22811 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 134 ms 388 K C++ / 601 B Lê Trọng Đức Anh 2020-12-18 9:23:43
#75131 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 146 ms 488 K C++ 14 / 1 K always tle 2022-02-23 2:48:41
#44910 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 146 ms 480 K C++ / 1 K Nguyen Quoc Minh 2021-08-23 3:15:59
#72366 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 152 ms 480 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:43:10
#48825 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 168 ms 528 K C++ 17 / 1 K anh khoa 2021-09-24 1:26:57
#21800 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 205 ms 520 K C++ 14 / 1 K ngpin04 2020-12-15 12:13:24
#38208 #1448. CANDY - Chia kẹo Accepted 100 225 ms 600 K C++ 17 / 1 K hihi 2021-06-03 3:19:20


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: