Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8533 #2075. CHARM Accepted 100 110 ms 436 K C++ 11 / 2 K dacphu 2020-09-09 11:41:00
#8540 #2075. CHARM Accepted 100 95 ms 388 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-09 13:51:40
#10075 #2075. CHARM Accepted 100 865 ms 207872 K C++ / 815 B minh2409 2020-10-18 16:06:17
#29412 #2075. CHARM Accepted 100 96 ms 388 K C++ 11 / 764 B shabipilamew 2021-03-04 8:32:07
#36954 #2075. CHARM Accepted 100 261 ms 171860 K C++ / 516 B phan văn thi 2021-05-14 0:28:59
#39813 #2075. CHARM Accepted 100 58 ms 36224 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-25 18:27:27
#56797 #2075. CHARM Accepted 100 1029 ms 4352 K C++ 17 / 757 B Phan Tuấn Khang 2021-11-12 7:37:46
#77272 #2075. CHARM Accepted 100 131 ms 508 K C++ 14 / 558 B Phạm Thị Hoài Thu 2022-03-13 15:16:11
#77423 #2075. CHARM Accepted 100 238 ms 173404 K C++ / 426 B Nguyễn Minh Dương 2022-03-14 15:22:25
#93196 #2075. CHARM Accepted 100 725 ms 172120 K C++ / 724 B backs 2022-10-05 16:12:52
#120196 #2075. CHARM Accepted 100 215 ms 640 K C++ 17 / 814 B Trần Mỹ An 2023-02-12 1:32:01
#120259 #2075. CHARM Accepted 100 248 ms 171888 K C++ 17 (Clang) / 583 B Lê Nhất Duy 2023-02-12 13:56:36
#120278 #2075. CHARM Accepted 100 228 ms 171988 K C++ 17 (Clang) / 2 K Nguyễn Đăng Khoa 2023-02-13 1:43:54
#137704 #2075. CHARM Accepted 100 105 ms 508 K C++ 17 / 577 B Fan Arsenal 2023-05-11 14:09:53


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: