Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#131188 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 20 ms 256 K Pascal / 108 B HL 2024-02-08 13:10:51
#80502 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 22 ms 344 K C++ / 164 B Đỗ Việt Cường 2022-04-05 8:30:52
#5106 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 23 ms 348 K C++ 17 / 319 B Lemon Garden 2020-03-29 13:54:47
#69021 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 23 ms 380 K C++ / 314 B L H D 2022-01-12 18:37:27
#49197 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 24 ms 392 K C++ / 216 B Ngô Tiến Đạt 2021-09-28 5:21:44
#38990 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 25 ms 320 K C / 172 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-06-15 12:52:16
#119545 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 25 ms 332 K C++ 17 / 270 B Tiêu Dao 2023-12-22 18:33:44
#14629 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 26 ms 384 K C++ 11 / 387 B Trần Thái Toàn 2020-11-12 10:01:07
#90642 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 26 ms 348 K C++ 17 / 140 B Vũ Đức Thuận 2022-08-28 16:26:36
#63596 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 28 ms 384 K C++ 11 / 693 B Trương Tuấn Tú 2021-12-16 3:20:57
#152973 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 28 ms 360 K C++ / 314 B Huy dz 2024-05-31 15:49:17
#49758 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 29 ms 396 K C++ / 279 B Nguyễn Duy Vĩnh 2021-10-03 14:14:55
#62346 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 29 ms 356 K C++ 17 / 252 B Vũ Giang 2021-12-12 16:46:04
#82626 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 29 ms 340 K C++ / 297 B NTS 2022-04-28 15:58:09
#75684 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 30 ms 344 K C++ 14 / 419 B Truong Van Hoang 2022-02-26 8:10:49
#145379 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 30 ms 380 K C++ 11 / 282 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-04-13 10:26:29
#56154 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 31 ms 432 K C++ 17 / 146 B Lewjxz 2021-11-08 17:54:38
#50977 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 31 ms 360 K C++ / 394 B trần minh hoàng 2021-10-13 1:54:08
#113533 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 31 ms 364 K C++ 17 / 935 B Bùi Thành Long 2022-12-30 13:19:36
#45906 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 32 ms 352 K C++ 11 / 261 B hihihi1 2021-08-29 3:46:28
#51349 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 36 ms 340 K C++ / 267 B Onii Chan 2021-10-15 2:10:07
#4807 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 51 ms 8208 K C++ / 658 B Takce 2020-03-12 12:27:57
#4525 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 56 ms 8192 K C++ / 658 B Phạm Thế Phong 2020-03-08 9:08:48
#131175 #362. DANCING - Văn nghệ chào mừng Accepted 100 376 ms 21196 K Python 3 / 65 B Lê Bê La 2024-02-08 11:37:25


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: