Tên đăng nhập

sonMH

Họ và tên

NTS

Email

nguyenthaison250607@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-11-12 0:43:54

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500