Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#85110 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 72 ms 4064 K C++ 11 (NOI) / 4 K Durex+_+ 2022-06-04 17:43:59
#56976 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 76 ms 4248 K C++ 14 / 955 B Duong Thao 2021-11-13 2:38:13
#92248 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 78 ms 4336 K C++ 17 / 1 K Bảo Phúc 2022-09-21 1:52:41
#57510 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 78 ms 4176 K C++ 17 / 1 K hihihi1 2021-11-15 11:37:06
#131071 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 80 ms 2300 K C++ 17 / 1008 B trinhbaongoc3011 2024-02-07 15:29:00
#56975 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 83 ms 2724 K C++ 14 / 1 K THD 2021-11-13 2:34:57
#93040 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 85 ms 2808 K C++ 17 / 4 K Hoàng Xuân Vinh 2022-10-03 15:38:59
#144004 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 86 ms 2276 K C++ 17 / 850 B 🐄 2024-04-02 16:17:04
#69519 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 95 ms 4336 K C++ 11 / 1 K Trương Tuấn Tú 2022-01-16 13:18:10
#12457 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 109 ms 4216 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-10-28 7:44:42
#121217 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 114 ms 4664 K C++ / 2 K Nguyễn An Phát 2023-12-30 12:59:57
#8548 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 119 ms 7412 K C++ 14 / 4 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-09-11 18:03:59
#117409 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 126 ms 4244 K C++ 17 (Clang) / 1 K HT_ 2023-02-02 17:22:53
#137973 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 129 ms 2300 K C++ 17 / 1 K Linh Khanhs Cute 2024-02-29 13:43:59
#137832 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 133 ms 2368 K C++ 17 / 2 K Tập code 2024-02-29 6:30:19
#12456 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 139 ms 4180 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-10-28 7:44:31
#137972 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 139 ms 2284 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Văn Faker 2024-02-29 13:43:24
#42699 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 148 ms 3048 K C++ / 2 K always tle 2021-07-20 10:27:59
#39113 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 149 ms 4736 K C++ 14 / 1 K Ung Tuấn Lĩnh 2021-06-17 6:20:00
#82887 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 192 ms 19152 K C++ 14 / 2 K nguyen khac thu 2022-05-06 13:17:11
#128554 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 193 ms 10492 K C++ 17 (Clang) / 1011 B Ngo The Cuong 2024-01-28 10:52:28
#119556 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 221 ms 2904 K C++ 17 / 1 K N02 2023-12-22 20:12:18
#93011 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 279 ms 48356 K C++ 14 / 2 K vinhnct2005 2022-10-03 12:55:03
#119559 #481. HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) Accepted 100 551 ms 44816 K C++ 11 / 1 K Cơm Sườn Quận 7 2023-12-23 0:37:26


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: