Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#71281 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 387 ms 616 K Pascal / 336 B Nguyễn Huỳnh Hoàng Châu 2022-02-07 14:27:18
#135264 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 308 ms 576 K Pascal / 347 B BH 2024-02-20 20:43:40
#70890 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 385 ms 612 K Pascal / 367 B vudinhkhoa 2022-01-27 16:26:30
#20038 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 631 ms 1132 K C++ 14 / 376 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-09 16:00:15
#135567 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 298 ms 584 K Pascal / 398 B Lê Ngọc Trung 2024-02-21 8:11:59
#81417 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 1536 ms 1120 K C++ / 402 B Đỗ Việt Cường 2022-04-12 7:42:53
#5029 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 426 ms 1148 K C++ 17 / 431 B Lemon Garden 2020-03-25 2:15:26
#3999 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 934 ms 1148 K C++ / 462 B Phạm Thế Phong 2020-02-03 14:21:19
#136004 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 316 ms 580 K Pascal / 462 B HL 2024-02-22 5:38:54
#57623 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 385 ms 1276 K C++ 11 / 585 B hihihi1 2021-11-15 12:20:53
#90967 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 580 ms 852 K C++ 17 / 612 B abc195 2022-09-02 15:00:39
#4229 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 446 ms 1168 K C++ / 631 B Takce 2020-02-25 14:19:20
#71938 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 542 ms 1148 K C++ 14 / 705 B nguyen khac thu 2022-02-10 13:25:50
#4567 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 506 ms 1276 K C++ 14 / 707 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-03-09 7:55:50
#59355 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 1606 ms 1124 K C++ 11 / 746 B ThMinh 2021-11-24 15:36:39
#38809 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 444 ms 1152 K C++ / 787 B always tle 2021-06-12 6:05:56
#36190 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 750 ms 5048 K C++ 17 / 1 K hello1234 2021-04-30 17:41:09
#39934 #612. NHANTINH - Dãy nhân tính Accepted 100 1569 ms 1120 K C++ 17 / 4 K Durex+_+ 2021-06-26 17:35:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: