Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#4145 #677. FILEDEL Accepted 100 223 ms 6596 K C++ 17 / 924 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-02-18 7:34:39
#76876 #677. FILEDEL Accepted 100 225 ms 6616 K C++ 17 / 918 B hihihi1 2022-03-09 0:26:49
#92348 #677. FILEDEL Accepted 100 246 ms 3164 K C++ 17 / 792 B Minh Đức 2022-09-22 2:24:12
#92347 #677. FILEDEL Accepted 100 256 ms 2928 K C++ 17 / 782 B Lê Minh Đạt 2022-09-22 2:23:50
#38805 #677. FILEDEL Accepted 100 288 ms 4308 K C++ / 936 B always tle 2021-06-12 5:02:09
#92330 #677. FILEDEL Accepted 100 294 ms 2892 K C++ 14 / 941 B lto5 2022-09-22 0:15:42
#92350 #677. FILEDEL Accepted 100 307 ms 2888 K C++ 17 / 769 B tran thang 2022-09-22 3:23:49
#34758 #677. FILEDEL Accepted 100 431 ms 25928 K C++ 11 / 921 B Triệu Đại Phú 2021-04-15 7:43:47
#44249 #677. FILEDEL Accepted 100 476 ms 45880 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:49:05
#28490 #677. FILEDEL Accepted 100 484 ms 4568 K C++ 17 / 787 B Nguyễn Trường Hưng (THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ) 2021-02-24 9:14:35
#59410 #677. FILEDEL Accepted 100 602 ms 2884 K C++ 17 / 834 B Nguyễn Thái Hoàng 2021-11-25 8:17:54
#26342 #677. FILEDEL Accepted 100 805 ms 8504 K C++ 17 / 753 B loc 2021-01-22 8:23:08
#25252 #677. FILEDEL Accepted 100 811 ms 3216 K C++ 11 / 870 B Văn Trí 2021-01-11 7:38:40
#34775 #677. FILEDEL Accepted 100 900 ms 2916 K C++ / 836 B Thanh Phuc 2021-04-15 8:44:22
#34755 #677. FILEDEL Accepted 100 979 ms 24012 K C++ 17 / 680 B NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG DƯƠNG 2021-04-15 7:38:44
#34765 #677. FILEDEL Accepted 100 993 ms 24012 K C++ / 678 B wal 2021-04-15 8:09:05
#59964 #677. FILEDEL Accepted 100 1017 ms 24184 K C++ / 630 B Trần Khắc Triều 2021-11-29 0:03:59


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: